Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo negatoryjne

zasiedzenie

Powództwo negatoryjne

Kolejnym środkiem obrony przed zasiedzeniem jest tzw. powództwo negatoryjne. Jest to powództwo o zaprzestanie dalszych naruszeń Twojego prawa własności oraz jeśli to potrzebne, o przywrócenie stanu poprzedniego. W tym wpisie przedstawię Ci najważniejsze informacje związane z tego rodzaju powództwem.

Kiedy i komu przysługuje powództwo negatoryjne

Powództwo negatoryjne przysługuje właścicielowi nieruchomości. Jest ono skuteczne wtedy, gdy osoba trzecia narusza prawo własności, ale czyni to w sposób nie uniemożliwiający właścicielowi korzystania ze swojego prawa. Takie naruszenia to przykładowo: wypasanie trzody na Twojej ziemi, korzystanie z niej jako skrótu, sadzenie drzew na Twoim gruncie lub też stawianie na nim instalacji.

Uwaga: roszczenie negatoryjne nie chroni przed jednorazowymi naruszeniami. Naruszenie własności musi być trwałe, powtarzające się lub realnie mogące się powtórzyć w przyszłości.

Jak założyć sprawę o zaprzestanie naruszeń i przywrócenie stanu poprzedniego?

Aby założyć sprawę o wydanie nieruchomości należy wnieść do sądu pozew. Taki pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Pozew należy odpowiednio opłacić, ponieważ bez opłaty sąd nie podejmie żadnych czynności. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, który również podać w pozwie.

Jak go obliczyć? W tym przypadku nie jest to sprawa jasna i prosta. Przepisy mówią tylko o roszczeniu windykacyjnym. W przypadku roszczenia negatoryjnego nie ma konkretnego przepisu. Jak zatem wycenić wartość sporu o to, że sąsiad wypasa trzodę na Twojej łące? Nie da się tego zrobić.

W orzecznictwie podjęto próbę rozwiązania problemu. Wydaje się, że opłata powinna być analogiczna, a w każdy razie nie wyższa niż w wypadku roszczenia o wydanie. Czyli trzykrotność czynszu jaki byś mógł uzyskać z nieruchomości.

Innymi słowy: musisz sam zadeklarować jakąś wartość. Śmiało. Jeżeli sąd będzie miał wątpliwość co do podaje wysokości to zarządzi jej zbadanie. Jeżeli uzna, że wartość jest większa wezwie Cię do uzupełnienia opłaty.

W pozwie musisz:

  1. Dokładnie oznaczyć sąd do którego wnosisz sprawę, podać swoje dane osobowe oraz adres jak również dokładnie oznaczyć osobę i adres pozwanego.
  2. Wskazać czego żądasz. Chcemy żeby pozwany zaprzestał naruszać Twoją własność – musisz podać w jaki sposób ją narusza. Musisz też dokładnie oznaczyć nieruchomość, z którą związane są naruszenia. Jeżeli żądasz przywrócenia stanu poprzedniego (np.: usunięcia rzeczy ruchomych z Twoje gruntu) to opisz dokładnie w jaki sposób ma to zostać dokonane. Chcemy także zwrotu kosztów postępowania (w tym opłaty sądowej) oraz rozpoznania naszych wniosków dowodowych.
  3. Przedstawić dowody na poparcie Twoich twierdzeń. W szczególności musisz przedstawić dowód na okoliczność, że jesteś właścicielem nieruchomości. Mogą to być wszelkie dokumenty potwierdzające Twoją własność, np.: akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości. Warto załączyć także odpis z księgi wieczystej. Możesz także powołać świadków i inne dokumenty np.: wypowiedzenie umowy najmu. Udowodnij także naruszenia Twoje prawa. Możesz w tym celu powołać świadków.
  4. Pozew musisz uzasadnić.  W uzasadnieniu opisz jak to się stało, że pozwany narusza Twoją własność, w jaki sposób to robi. Uzasadnij, że naruszenia mają charakter stały, powtarzający się. Opisz także dlaczego jest to bezprawne.
  5. Na koniec nie zapomnij podpisać pozwu.

Czy powództwo negatoryjne przerywa bieg zasiedzenia?

Powództwo negatoryjne jest skutecznym sposobem na przerwanie biegu zasiedzenia. Należy do katalogu tzw. akcji zaczepnych. Podobnie jak przy powództwie windykacyjnym spełnione musi być kilka warunków: po pierwsze takie powództwo musi być wniesione przez właściciela (o tym w innym wpisie). Po drugie musi zostać skutecznie wniesione. Jeżeli Twój pozew zostanie zwrócony (bo np.: go nie opłaciłeś) to niestety, ale nie przerwiesz nim biegu zasiedzenia.

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?